KARTOGRAFIA

Mapy topograficzne
Grupa młodych i doświadczonych kartografów, dysponujących uprawnieniami do wykonywania samodzielnych prac w dziedzinie kartografii, wykonuje nawet najbardziej odpowiedzialne i trudne prace. Posiadane doświadczenie zdobyliśmy w czasie realizacji wielu zadań o różnorodnym charakterze, stopniu trudności i złożoności technologicznej. W swoich realizacjach wykorzystujemy nowoczesne technologie, bazując na uznanym w naszej branży sprzęcie komputerowym oraz profesjonalnym oprogramowaniu.
W ciągu ostatnich lat braliśmy także udział w tworzeniu i aktualizowaniu istniejących zbiorów bazy danych obiektów topograficznych oraz dostosowanie ich do struktur określonych w rozporządzeniach MSWiA w ramach projektów GBDOT i Geoportal2.
Zajmujemy się również tworzeniem Baz Danych Obiektów Topograficznych (BDOT), które służą do gromadzenia i zarządzania danymi topograficznymi oraz udostępniania wysokiej jakości danych przestrzennych (GIS). Zakres informacyjny i funkcjonalny oraz poziom technologiczny definiują odpowiednie wytyczne i rozporządzenia opracowane przez GUGiK. Materiały źródłowe do tego typu opracowań, dostosowane do obowiązującego standardu i układu współrzędnych, aktualizowane są na podstawie ortofotomap, numerycznego modelu terenu oraz topograficznych prac terenowych. Dysponentem danych jest Główny Urząd Geodezji i Kartografii oraz urzędy marszałkowskie poszczególnych województw. Dane są dostępne w Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie oraz w Wojewódzkich Ośrodkach Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
Wykonujemy również opracowania cyfrowych arkuszy map topograficznych w skali 1:10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k).
Tworzymy także numeryczne mapy topograficzne w standardzie NATO dla polskiej armii – opracowane w technologii GIS wektorowe, cyfrowe produkty Vmap Level 2, integrujące geometrię, topologię i atrybuty w jednorodną strukturę danych oraz spełniające międzynarodowe standardy wymiany danych.
Dzięki przejściu postępowania kwalifikacyjnego, zdobyliśmy uprawnienia do wykonywania urzędowych map tematycznych: hydrograficznych i sozologicznych, wydawanych przez Głównego Geodetę Kraju.
Jesteśmy także wykonawcą wielu różnorodnych opracowań kartograficznych, takich jak:
  • zwykłe plany miast,
  • plany miast na bazie ortofotomap,
  • mapy przeglądowe,
  • mapy drogowe.
Pracujemy na oprogramowaniu własnej produkcji oraz firm ESRI, RDAS, Bentley i Intergraph.
W strukturze organizacyjnej firmy posiadamy Pion Ochrony Informacji Niejawnych oraz Kancelarię Tajną – co dało nam możliwość rozszerzenia naszych usług o prace wykonywane w oparciu o materiały zastrzeżone, poufne i tajne.
Zrealizowaliśmy wiele projektów o zasięgu ogólnokrajowym, a nasze usługi mają szerokie grono odbiorców.

Potencjał kadrowy i technologiczny naszej pracowni gwarantuje profesjonalną realizację zleconych usług.